TELUGU BLOGS' COMMENTS
sailaja
"బాలచంద్రుని ధాటికి తాళలేక
శత్రు సేనలు హడలగ సంగరమున
జనులు హర్షించి బలికిరి ,గనరె నదివొ
చీమ తుమ్మగా దిక్కరుల్ సెదఱి పాఱె!!!"
subbarao
"చీమయొకండుదుమ్మగనెశీఘ్రమదిక్కరులెల్లబాఱెనే
యేమిగవింతయీయదిలనిట్లుగబాఱుటజూచినారలే
దోమలుకుత్తుకన్గరిదిదూట్లుగజేయుటగాననయ్యెనే
నీమహిమంబులన్నిటినినేకరువెట్టెటవీరబ్రహ్మమున్"
Haribabu Suraneni
"ఆఁ,అదెంత దూరంలే జిలేబీ!
ఒక గంతు అటూ ఒక గంతు అటూ, అంతే కదా!
పేరు దాచిన తీరు దాగునా?
జ్ఞానమైనా ధాన్యమైనా ఒకటే -
అందినంత నొక్కుడే,
ఇవ్వకుంటె దంచుడే!


- జై లతెంగాణ!"
రామాచార్య కంజర్ల
"హైమధరాభృదుద్ధరణ వ్యర్థమె! రావణశూరు డోడె, స్వ

ర్ధామపతిన్ మహేంద్రునిఁ బరాజితుఁ జేసిన బుత్రు డోడె నా,

భీమపరాక్రమోగ్రరిపువీరభయంకరుడోడెఁ దమ్ముడున్,

జీమ యొకండుఁ దుమ్మగనె శీఘ్రము దిక్కరు లెల్లఁ బాఱెనే!.

కంజర్ల రామాచార్య."
Eswarappa K
"చీమతుమ్మగాదిక్కరుల్ సెదరిపారె!
దోమరాగాన పులులెల్ల మైమరువగ!
ఈగలెగురగ? గాలిలోసాగెకుక్క!
నల్లిగాంచగ?నక్కలునక్కివెడలె!"
కామేశ్వర రావు పోచిరాజు
"దేవ గంధర్వ యక్ష రాత్రిచర సిద్ధ
కింపురుష జాతి జీవియ కీర్తి సేయ
నబ్బురం బౌను గద విని నంత నెట్టి
చీమ తుమ్మఁగా దిక్కరుల్ సెదరి పాఱె?


ధామ పిపీలికా సముఁడు ధర్షిత సైంధవుఁ డుగ్ర రోషుఁ డా
శ్యామ గళప్రసాదుఁ డని నడ్డుపడన్ వడి ధర్మజుండు త
ద్భీమ వరాశ్వనీ సుతులు దిక్కరి తుల్యులు నోడి నిల్చిరే!
చీమ యొకండు దుమ్మగనె శీఘ్రమ దిక్కరు లెల్లఁ బాఱెనే
"
విరించి VIRINCHI
"క్షామము లోన మ్రగ్గు తెలగాణ విముక్తిని గోరి యాతడే
నేమము తప్పకుండనను నిత్యము బోరిన నేతఁ గాంచుచున్
భీమబలుండు గాదని పిపీలిక మంచును పల్కి నేతలే
చీమ యొకండు దుమ్మగనె శీఘ్రమ దిక్కరు లెల్లఁ బాఱెనే."
విరించి VIRINCHI
"
నిర్జర వర నందన సుతుడు అభిమన్యుడు గదా అతనిని నిలువరించ కుయుక్తులు పన్నుట అంటే దిగ్గజాలవంటి వీరులు చీమలాంటి బాలుని పరాక్రమాన్ని చూసి జంకి ధర్మాన్ని వీడి పారినట్టే నని."
విరించి VIRINCHI
"నిర్జర వర నందన సుతుడు అభిమన్యుడు గదా అతనిని నిలువరించ కుయుక్తులు పన్నుట అంటే దిగ్గజాలవంటి వీరులు చీమలాంటి బాలుని పరాక్రమాన్ని చూసి జంకి ధర్మాన్ని వీడి పారినట్టే నని......."
వేణూశ్రీకాంత్
"ఇందులో పాటలన్నీ బానే ఉంటాయండీ మూవీ అంత గొప్పగా ఏం ఉండదులెండి.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.."
వేణూశ్రీకాంత్
"అంతే కదండీ మరి.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.."
వేణూశ్రీకాంత్
"అవునండీ పాట చాలా హుషారుగా ఉంటుంది.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతిగారు.."
santi
"ఈ మూవీ చాలా బావుంటుంది..భలే హుషారైన పాటిది.."
santi
"పాత పాటలెప్పుడూ హాయిగానే ఉంటాయి కదండీ.."
santi
"పాట చాలా బావుందండీ..అసలీ మూవీ వచ్చిందని కూడా తెలీదు."
Zilebi
"

మోడీ రాలేడు మరల
బోడు తపేలా గునగున బొర్లె జి లేబీ !
గోడెల్ల బోసుకొనుటకు
బోడీ బండయెగదా జబూనీఖానా :)

జిలేబి"
Zilebi
"

దేశ మన్న మట్టి దీనికేల జిలేబి
వందన మను నరులు వాడ వాడ
ల కలరమ్మ ! మార్పు లసుకగ కల్గు దు
ర్భాగ్య మెడల వెలుఁగు భరతభూమి


జిలేబి"
Zilebi
"

భాగ్యము పొందగా సుదతి బాధ్యత నేర్వవలెన్ జనాళి! దౌ
ర్భాగ్యము లెల్లఁ బాసిననె భాసిలు భారతభూమి! యన్నిఁటన్
యోగ్యత పొంద గోర, వినియోగపడన్ జను లెల్లరున్, సఖీ
భోగ్యము లన్ప్ర జోన్నతికి పొంకిచి కీర్తిని పొంద గాదగున్ !


జిలేబి"
Zilebi
"

రామ! జిలేబి చెప్పెనయ ! రావము జేయుచు గండు చీమలున్ ,
సీమ టపాసు పై చనెను! జిమ్మగ వేడి, భళారె తాళకన్
చీమ యొకండు దుమ్మగనె శీఘ్రమ దిక్కరు లెల్లఁ బాఱె! నే
భామితి పల్కు నమ్మితిని పద్యము బేర్చితి నుత్పలమ్ముగా !

జిలేబి"
vbsowmya
"

అది మొదట 1918 అని టైపు చేసి తర్వాత సరిచేశానండి. పోస్టు మెయిల్లో వచ్చినదాన్ని నేను మార్చలేను. వ్యాసం చదివి వ్యాఖ్య రాసినందుకు ధన్యవాదాలు.

"
gksraja
"

పోస్టును మెయిల్ చేసిన అటాచ్మెంటులో పొరబాటున 1920 – 1918 అని పడింది. గమనించగలరు.
ఆంగ్లానువాదం చేసి, సాధారణంగా కనబడే ఆ అసాధారణ స్త్రీ ఆత్మకథను విశ్వవ్యాప్తం చేశారు. అభినందనలు.

"
Zilebi
"

కోమలియొకతె పద్యపు కోట గట్టు
చుండ నందున పుట్టలు చుట్టు కొనుచు
మట్టి వాసన జిమ్మగ మత్తు గాంచి
చీమ తుమ్మఁగా దిక్కరుల్ సెదరి పాఱె!

జిలేబి"
Zilebi
"

బహుప రాకు! తలాకు! సవాలు నీకు
ఓ మహిళ! ఉపయోగించు కొమ్మ నీదు
సాధికారికతను సూవె సాధ్య మగును
జీవి తమ్మున సౌఖ్యము సేహతిదియె!

జిలేబి"
Zilebi
"

ఉత్తర భారత దేశము
గుత్తగ దేశపు వనరుల గుంజేసిందోయ్
ఉత్తుత్తి మాటలంతే
చత్తెరి దక్షిణపు ప్రజల సంగటి పోయే !

జిలేబి"
krajasekhara
"

మీ చిన్ని జీవితంలో అతి గొప్ప విలువైన పని చేశారు ఈ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువదించడం ద్వారా. కొండపల్లి సీతారామయ్య గారిని నేను ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్న క్రమంలో 1990-1991లో రెండు సార్లు వేరే రాష్ట్రంలో చూశాను. కొన్ని రోజులు ఆయనతో పాటు కలిసి ఉన్న బృందంలో నేనూ ఒకరిని. కానీ కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ గారిని ఒకే ఒక్కసారి దూరం నుంచి చూశాను. హైదరాబాద్ లోని సీఆర్ ఫౌండేషన్ భవంతిలో సీనియర్ సంపాదకులు ఏబీకే ప్రసాద్ గారిని పరామర్శించడానికి గత సంవత్సరం చివర్లో అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు ఆమెను చూశాను కానీ అప్పటికే ఆఫీసుకు సమయం మీరిపోవడంతో ఆమెతో ఏమీ మాట్లాడకుండానే వెనుదిరిగాను.
ఒకటి మాత్రం నిజం. ‘మనకు తెలియని మన చరిత్ర’ నుంచి ‘నిర్జనవారధి’ దాకా ఉద్యమాల్లో పితృస్వామిక పెడధోరణులు ఏ స్థాయిలో పొడసూపుతూ వచ్చాయో తెలుగు సమాజానికి తేటతెల్లమైంది. ఉద్యమ జీవితంలో అసమానతలను తొలగించడానికి ఆయా నిర్మాణాలూ, పార్టీలు ఎన్ని డాక్యుమెంట్లు రూపొందించుకున్నా, తమ అనుభవాలను అక్షరాల్లో స్థిరీకరించుకున్నా ఎక్కడో ఒక చోట భయంకర లోపాలు దొర్లుతూనే వచ్చాయి. స్త్రీల పని అల్పమైనది అనేది ఎక్కడో ఉద్యమకారుల అంతరాంతరాల్లో చోటు చేసుకుని ఉండటమే స్త్రీల పట్ల అమలైన వివక్షకు కారణం. అయినా సరే.. సామాజిక పరివర్తన కోసం జరిగిన ఆ ఉద్యమాలు చాలా గొప్పవి. వాటిలోని లోటుపాట్లతో సహా.. వ్యక్తి తన సొంత జీవితానికి సంబంధించిన సమస్త పరిమితులనూ వదలిపెట్టి జనం కోసం, సమాజ హితం కోసం సామూహిక సమిష్టి జీవితాన్ని ఎంచుకున్న క్రమానికి మన దేశంలో 2500 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది కదా. (బుద్దుడి నుంచి మొదలుకని). ఆ సామూహిక జీవిన సంస్కృతిలో తీపి గురుతులూ, చేదు జ్ఞాపకాలూ తప్పవు. కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ బాధితురాలు. అదే సమయంలో ప్రతి కష్టాన్నీ భరించి నిలబడిన సామాన్యురాలు. ఇప్పుడు ఆమె మనకు మిగిల్చిన మానవీయ స్పర్శ ఇదే.

"
anyagaami
"

అవును ఆవిడ అనేక ఆటుపోట్ల మధ్య పరిపూర్ణమైన జీవితం గడిపారు. సామాన్యమైన గొప్ప మహిళా నేత.

"
Zilebi
"

వస్తా రేతిరి కొస్తా
యిస్తా ప్రూఫులు జిలే‌బు లిస్తా కాస్కో
వేస్తా లింకులు దమ్ముగ
కోస్తా కోతల్ జనులను కొట్టేస్తాన్రోయ్ :)


జిలేబి"
Zilebi
"

మోడీ కాంధ్రుల పయినన్
బోడి కలదు ద్వేషము కనుబొమ ముడి వేయున్
చీడపురుగు వలె చూచున్
గూడా! రాతిరికి వస్త క్రుక్కు తెలుపు తా :)

జిలేబి"
bondalapati
"

మంచి సలహా అండీ..టైం ఉన్నపుడు ఉంచుతాను

మెచ్చుకోండి

"
ఫణీన్ద్ర పురాణపణ్డ
"

గతంలో చెప్పానో లేదో గుర్తులేదు… మీ పుస్తకంలో… ప్రతీ వ్యాసం కిందనా, దానిపై వచ్చిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఉంచితే బాగుండేదేమో. ఎలాగూ డిజిటల్ పుస్తకమే కాబట్టి. (అది పూర్తిగా మీ విచక్షణ అనుకోండి)

మెచ్చుకోండి

"
Anil Atluri
"

మంచి జ్ఞాపకాలు.

"
Chiranjeevi Y
"

>>He is spreading a thought line that athiests are the only intellectuals in this world anf all the believers are idiots.
Where I said that..prove it or say sorry to me

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

మేనరికాల సమస్యల గురించి శ్రీకాకుళంలోని శ్రీమతి పత్తి సుమతి అనే రిటైర్డ్ బోటనీ లెక్చరర్ గారు 2010 లో వ్రాసిన పుస్తకం “మే’నరకాలు’”. కినిగె లో దొరుకుతుంది. రచయిత్రి గారి బ్లాగ్ లింక్ ఈ క్రింద.

Smt. Patti Sumati, M.Sc.,
(Rtd) Lecturer in Botany
Govt. Degree College for Women
Srikakulam – 532 001

http://kinige.com/book/Vignana+Jyothulu+Menarakalu

http://vignanasumathi.blogspot.com/2014/04/blog-post.html

http://vignanasumathi.blogspot.com/2014/04/blog-post_7722.html

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

రిజర్వ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ 😀😀😀. కౌంటర్ అటాక్ బాగుంది👌.
(బ్రాంచ్ లు ఉంటాయి, అయితే ఒక నగరానికి ఒక బ్రాంచే ఉంటుంది 🙂)

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

ప్రవీణ్ గారూ, నేను మాట్లాడింది రక్తసంబంధీకుల మధ్య సాంప్రదాయక పెళ్ళిళ్ళ గురించి, అటువంటి వారి సంతానం మీద పడే ప్రమాదమున్న అనారోగ్య ప్రభావం గురించిన్నూ. Cougar లు, Sugar Daddy ల లాంటి ఆధునిక విదేశీ విపరీత పోకడల గురించి కాదు.

ఎంత ఎవరి జీవితం వారిష్టం అయినా, cougar సంబంధాలకు ఎంత సైకాలజీ సమర్థింపు ఉన్నా … cougar relationship కూడా రక్తసంబంధీకుల మధ్య నైతికంగా కూడదు. పరస్పర అంగీకారం అయినా వావీ వరస కూడా ముఖ్యమే. పిల్లలు అక్కర్లేదు అనుకున్నంత మాత్రాన పోయి పోయి 50, 60 ఏళ్ళ పినతల్లినో, మేనత్తనో … వాళ్ళు cougar లు అయినా కూడా … వారితో సంబంధం పెట్టుకుంటాను / పెళ్ళి చేసుకుంటాను అంటే అవి సమాజ నైతిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీసే పనులు. (అసలు cougar సంబంధాలు చాలా వరకు సెక్స్ కోసమే గానీ పెళ్ళికి దారి తీస్తాయంటారా? అరుదుగా జరగచ్చేమో మరి, కానీ జరిగినా ఎంతకాలం నిలబడతాయి అన్నదీ అనుమానమే). నేను మాట్లాడుతున్నది వివాహవ్యవస్ధ గురించి, ఆ వ్యవస్థను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవడం గురించే కానీ ఆధునిక వికారాల గురించి కాదు.

అమెరికాలో cougar లు కామన్ అన్నంత మాత్రాన మనం ఫాలో అయిపోనక్కర లేదుగా. అమెరికా జీవనవిధానంలో ఉన్న సుగుణాలును చూడాలి గానీ ఆ దేశంలో ప్రబలుతున్న విపరీత / అసహజ / అనైతిక ధోరణులను మన దేశంలో అనుసరించడం అవసరమా, ఎంత My Choice అంటూ గంతులేసినా?

ఇటువంటి విషయాలలో నావి వ్యక్తిగతంగా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయాలు, ఏ పుస్తకాలు చదివినా మారవు.

మెచ్చుకోండి

"
Chiranjeevi Y
"

>>ఇప్పుడు సైన్స్ కనిపెడుతున్న విషయాలన్నీ ప్రాచీనులకు అప్పుడే తెలుసా?

అలా తెలుసు అనే వాళ్ళకి నేను ఎప్పటినుంచో ఒక సలహా(చాలెంజ్ కాదు) ఇస్తున్నాను. “ఏం కనిపెట్టినా…మా పురాతన గ్రంధాలో ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్పుకోవడం మానేసి, అవే గ్రంధాలు చదివి.. ఏదైన కొత్త వస్తువు లేదా విషయం కనిపెట్టండి.. ఆ పురాతాన గ్రంధాలని మేముకూడా నెత్తినపెట్టుకోని ప్రచారం చేస్తాం. ”

వారి వారి పురాతన గ్రంధాల్లో ఏం లేదని తెలిసినా మేకపోతు గాంభీర్యం వహిస్తున్న ఈ పెద్దమనుషులు.. కాసిని బూతులు తిట్టి, రివర్సులో నాకు సంస్కారమనేది ఒకటేడ్వలేదని తీర్మానించి….. తుపాకికి కూడా దొరక్కుండా.. అక్కడనుంచి… జంప్

మెచ్చుకోండి

"
Praveen
"

మరి కోగర్ రిలేషన్ సంగతి ఏమిటి నరసిమ్హారావు గారు? 50 ఏళ్ళ స్త్రీకి పిల్లలు పుట్టరు కదా. ఒక 25 ఏళ్ళ యువకుడు తనకి పిల్లలు అవసరం లేదనుకుని 50 ఏళ్ళ స్త్రీని పెళ్ళి చేసుకుంటే? ఆమె అతనికి తమ మత సంప్రదాయం ప్రకారం నిషిద్ధ వరసా, అనుమతించిన వరసా అనేది తరువాత సంగతి. జన్యుపరమైన లోపాలతో పిల్లలు పుట్టడం అనే సమస్య అక్కడ రాదు కదా. Cougar relations are common in America. I suggest you to read “Tanhayi” by Kalpana Rentala.

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

ఇప్పటికే సినిమాల్లో చూపిస్తున్న వికారాలు చాలవా?

అక్కకూతుర్ని పెళ్ళి చేసుకోవడం ఉంది గానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కామన్ గా జరిగేది మేనమామకూతుర్ని చేసుకోవడం (మేనరికం), అరుదుగా మేనత్తకూతుర్ని చేసుకోవడం (ఎదురు మేనరికం). తెలిసిన సంబంధం అని ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం ఒక కారణమయితే ఆస్తులు మరొక కారణం. అలాగే అమ్మాయిది పేదకుటుంబం అయ్యుంటే ఆ అమ్మాయిని మేనబావో మేనమామో పెళ్ళి చేసుకుని ఆ కుటుంబానికి ఆ పెళ్ళిభారం తగ్గించడం కూడా ఒక్కొక్కసారి కారణమవుతుంది.

మేనరికాలు ఒకప్పుడు బాగా విరివిగానే జరిగేవి. మేనరికం ఉంటే బయట సంబంధాలెందుకు చూడడం అనే ఆలోచనా / ఆక్షేపణా కూడా ఉండేవి. 1970లు, 1980లు వచ్చేనాటికి అప్పటి యువతలో మేనరికాల పట్ల విముఖత తలెత్తసాగింది … ప్రధానంగా జన్యుపరమయిన జబ్బుల / అవకరాల గురించిన అవగాహన పెరగడం వలన.

ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సినిమాలు మళ్ళా మేనరికాలను గ్లోరిఫై చెయ్యడం మొదలెట్టాయి లెండి – వాళ్ళకి లాభాలే ముఖ్యం కదా. కానీ ప్రవీణ్ లాంటి ఆలోచనాపరుడు కూడా ఇలాంటి ప్లాన్ లో ఉండడం కొరుకుడు పడని మాట నా మటుకు 🙁.

ఇలా రక్తసంబంధీకుల మధ్య పెళ్ళిళ్ళు (consanguinous marriages) వాటి మూలాన సంక్రమించే జన్యుసంబంధ వైకల్యాలు కథావస్తువుగా ఆ కాలపు ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు 1970ల ప్రాంతంలో “ఒకే రక్తం – ఒకే మనుషులు” అనే నవల వ్రాశారు. ఒక వారపత్రికలో ధారావాహికగా వచ్చింది. ఆలోచన రేకెత్తించే పుస్తకం. తప్పక చదవవలసిన పుస్తకం. ఆసక్తి గలవారు ఈ క్రింది లింక్ లో చూడచ్చు.

అయ్యా, అదీ సంగతి. జన్యుపరంగా బలమైన / ఆరోగ్యకరమైన మనుషులున్న సమాజం కావాలనుకుంటే రక్తసంబంధీకుల పెళ్ళిళ్ళను ప్రోత్సహించకండి.

ఒకే రక్తం – ఒకే మనుషులు (నవల) 👇
————————————-
http://www.teluguone.com/grandalayam/novels/ఎపిసోడ్–1-1396-39634.html

— విన్నకోట నరసింహారావు

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ శాంతి గారు.."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.."
santi
"అందమైన పాట.."
santi
"పెళ్ళిపిక్స్ అన్నీ చాలా బావున్నాయండీ..నైస్ సాంగ్."
శ్యామలీయం
"ధన్యవాదాలు భారతి గారూ,
ఈమధ్యనే 400 కీర్తనలు పూర్తయ్యాయి శ్రీరామసంకీర్తనంలో. అన్నింటినీ ఒక శ్రీరామసంకీర్తనం అన్న పేజీలో ఉంచాను అసక్తి కలవారిని అన్నీ ఒకచోట సులభంగా కనిపించేందుకు వీలుగా."
Praveen
"

నేను ఒక రివల్యూషనరీ సినిమా తియ్యాలనుకుంటున్నాను. కోస్తా ఆంధ్రలోని హిందూ కుటుంబాల్లో మగవాడు తన అక్క కూతురిని పెళ్ళి చేసుకునే ఆచారం ఉంది కానీ ఆడదానికి మాత్రం తన అక్క కొడుకుని పెళ్ళి చేసుకోవడానికి అనుమతించరు. నేను తియ్యబోయే సినిమాలో హీరోయిన్ తన మేనమామని కాదని తన అక్క కొడుకుని పెళ్ళి చేసుకుంటుంది. ఆ సినిమాకి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రావడం అనేది నేను సెన్సార్ ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి చూసుకుంటాను. థియేటర్ యజమానులు ఆ సినిమాని రిలీజ్ చెయ్యడానికి ఒప్పుకునేలా చెయ్యడంలోనే అసలైన సాహసం ఉంది. కుబుసం సినిమాని రిలీజ్ చెయ్యడానికి కూడా మొదట్లో థియేటర్ యజమానులు ఒప్పుకోలేదు. అయినా శ్రీహరి దాన్ని రిలీజ్ చెయ్యించాడు.

మెచ్చుకోండి

"
Malapet Rowdy
"

యే మతంలోనైనా ఇది అసాధ్యం
_________________

I am not sure about the other ways of life but Hinduism is known for correcting its path as the new facts are discovered. There have been many instances of course-correction even though a lot more needs to be done. I may be able to quote a couple of examples from Christianity too.

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"
భారతి
"ఇప్పుడే చదివాను 'మనఃపుష్పార్చన' ను.
బాహ్యోపచారాల కన్నా భక్తిప్రపత్తులే భక్తుడిని భగవంతుడి దరి చేరుస్తాయి. పరమరమ్యంమైన భావార్చన. సర్వోన్నత మానసిక పూజ ఇది.
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే -
'అత్యున్నత ఆరాధనం'."
Satya Prasad
"అద్భుతం అండి..."
Pavan
"

సరదాగా బాగున్నాయి చంద్రిక గారు మీ కాలేజ్ ర్యాగింగ్ జ్ఞాపకాలు.

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"

Chiranjeevi Y
"సన్మానాలు చేసిందీ,పాకేజీకి ఒప్పుకుందీ చంద్రబాబు ఐతే, దానికి నాకేం సంబందం? అందుకే మీకు చెప్పింది.... గులాబీ కళ్ళజోడులోనుంచి చూస్తే, అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది అని.

అస్సలు దీనికి... మొడీకి ఆంధ్రామీదున్న ప్రేమకేం సంబంధం? సంభందం అనుకుంటే స్పెషల్ పాకేజ్ కి ఎందుకు చట్టబధ్ధత కల్పించలేదు? విదేశాల్లో తిరుగుతూ బిజీగా ఉన్నాడు అనే జవాబు ఇచ్చి మళ్ళీ నవ్వులపాలుకాకండి.

>>పోలవరం కాంట్రాక్టర్ మార్చిన వెనువెంటనే టీడీపీ-బీజేపీ బంధం చెడింది, ఇది వాటా గొడవ కాదంటారా?
అందుకే మోడీ తన ప్రేమని లోపలేపెట్టుకోని, బయటకి చూపించుకోలేకపోతున్నాడు పాపం..

అంతప్రేముంటే తెలంగాణాలో గెలిపించుకోండిగానీ ... ప్లీజ్.... మామీద ద్వేషంతో మోడీని మామీద రుద్దకండి"
Jai Gottimukkala
"స్పెషల్ స్టేటస్ సంజీవని కాదని చంద్రబాబే అన్నాడు. కేంద్రం స్పెషల్ పాకేజీ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞ్యతగా బీజేపీ & టీడీపీలు వెంకయ్య నాయుడికి సన్మానం చేసాయి. స్టేటస్ నిరాకరణ నిర్ణయాన్ని జగన్ వ్యతిరేకించాడు కనుక ఆయనను విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో అరెస్ట్ చేసారు.

మీరు ఇవన్నీ మరిచిపోయారా? ఆనాడు జగన్ & రఘువీరా మాట్లాడినప్పుడు మాటలు కొట్టిపారేసిన తెగులు తమ్ముళ్లు ఇప్పుడు రాగం ఎందుకు మార్చారు?

పోలవరం కాంట్రాక్టర్ మార్చిన వెనువెంటనే టీడీపీ-బీజేపీ బంధం చెడింది, ఇది వాటా గొడవ కాదంటారా?"
Haribabu Suraneni
"Thanks to All!
But my B;day is not now!"
Chiranjeevi Y
">>నిన్నటికి నిన్న పచ్చబాబు అనుంగు సహచరుడు చా"కిరాయి"రేవు గారి ట్వీట్ చూడండి మీకే తెలుస్తుంది.

ఇలాంటి తొక్కలో మాటలు మాట్లాడే తెలంగాణాబాచ్చి బ్ల్లాగులు కోకొల్లలు. ఇదిపట్టుకోని మీరు వెలాడుతున్నారంటే, మీ గులాబీకల్లాద్దలతో అందరినీ పచ్చగా చూస్తున్నారనే అర్ధం. Growup man.."
Chiranjeevi Y
"@Gottimikkala: చిరంజీవి గారూ, FYI మోడీ గారిది ఓబీసీ కులం

@me: So what?? మోడీకి ఆంధ్రులమీద ద్వేషం/చులకనభావం లేదని చెప్పగలరా?

@gottimukkala: ముఖ్యమంత్రి ఖుర్చీ ఎక్కడానికి మోడీ ప్రచారం అక్కరకు వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు ఆయన మంచోడు, ఆ తరువాత ఎందుకో బాబుతో చెడింది కనుక ఇప్పుడు దుర్మార్గుడు అంటే ఎలా? పచ్చ చొక్కాలు రేపో మాపో రాహులుడిని మాత్రం ఇదే రకంగా ఆడిపోసుకోరని నాకయితే నమ్మకం లేదు.

@me: గులాబీ కల్లజోడికి ఆంధ్రులంతా పచ్చచొక్కాలతో కనిపిస్తారా??

@gottimukkala: ఆంధ్రులంతా పచ్చచొక్కాలని నేనెప్పుడు అన్నాను? చంద్రబాబు మీద పల్లెత్తు మాట అన్న వారందరికీ "గులాబీ కళ్ళజోడు", కాషాయ కషాయం, ఇటలీ తొత్తులు, కడప గూండాలు అంటూ ఎదో ఒక బిరుదు తగిలించడం పచ్చకామెర్ల సై"కిల్" బాచీకి మామూలే.

@me:పైన వాటికి నాప్లేసులో మిమ్మల్ని, మీ ప్లేసులో నన్ను పెట్టి చదివిచూడండి. ఇప్పుడేమనిపిస్తుంది??

మీరి ఔనన్నా, కాదన్నా "ఆంధ్రులంతా పచ్చచొక్కాలు" అని మీరు ఫీలౌతున్నది నిజం. మీ చివరి వ్యాఖ్య దాన్ని బయటపెడుతోంది. ఉధ్యమం ఐపొయిందనీ, కొత్త రాష్ట్రంలో బతుకుతున్నామని, ఇక అంధ్రులమీద పడి ఏడవకూడదనీ మీరెంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది."
నీహారిక
"Modi and kcr had no evidence of alleged hatred of Andhra, thanks."
Chiranjeevi Y
"కళ్ళముందు కనిపించేవి చాలు. స్పెషల్ స్టేటస్/స్పెషల్ పాకేజ్ చట్టబద్దత."
gudibanda
"

లేదండి. కరెక్టుగానే అన్నాను.

Like

"
Jai Gottimukkala
"@Chiranjeevi Y:
@K.S.Chowdary:

మోడీకి *ఆంధ్రుల*పై *ద్వేషం/చులకన* ఉన్నాయనేందుకు ఒక్క ఆధారం చూపించండి. నేను *నిజాయితీగా ఒప్పుకోడానికి* సిద్దం. మోడీ/బీజేపీల మంచిచెడులు/ఆలోచనాసరళి/విధివిధానాలు, కర్ణాటకలో పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక, GST, demonetization, జశోదాబెన్ ఉదంతం, మోడీ అద్వానీకి ఎందుకు దండం పెట్టలేదు వగైరా విషయాలు ఈ చర్చకు అవసరం లేదు. Please provide one example (not opinion) showing evidence of Modi's alleged hatred of Andhra, thanks."
gudibanda
"

పోయి హిందువులమీద మాత్రమే నెగటివ్ పోస్టులు పెట్టే ఆ రచ్చబండని అడుగు సామీ

Like

"
WTH
"

idemi poyekalam bhai neeku. endi ee mataala lolli

Like

"
Jai Gottimukkala
"అయ్యా మోడీ గారు మంచోడా చెడ్డోడా అని నేనేమీ అనలేదు. ఆయనతో అక్కర ఉన్నన్నాళ్ళు సీబీఎన్ చంద్రజ్యోతి తదితర పచ్చ మీడియా మోడీ ఇంద్రుడని చంద్రుడిని పొగిడిందని గుర్తు చేస్తే మీరు అపార్టం చేసుకున్నారు.

నిన్నటికి నిన్న పచ్చబాబు అనుంగు సహచరుడు చా"కిరాయి"రేవు గారి ట్వీట్ చూడండి మీకే తెలుస్తుంది.

https://twitter.com/chaakirevu/statuses/1042416413615390721

Just 4 years back,
Majority of the AP used to proud about #RSS4Bharat
Now people feel that RSS also behind AP betrayal leaders & helpless. #APDharmaPoratam

7:13 AM - 19 Sep 2018"
Jai Gottimukkala
"ఆంధ్రులంతా పచ్చచొక్కాలని నేనెప్పుడు అన్నాను? చంద్రబాబు మీద పల్లెత్తు మాట అన్న వారందరికీ గులాబీ కళ్ళజోడు, కాషాయ కషాయం, ఇటలీ తొత్తులు, కడప గూండాలు అంటూ ఎదో ఒక బిరుదు తగిలించడం పచ్చకామెర్ల సై"కిల్" బాచీకి మామూలే. తాజా ఇండియా టుడే సర్వే ప్రకారం ఆంధ్రులకు ఈ దశమగ్రహ గ్రహణం ఇంకొన్ని నెలలేలెండి!"
Jai Gottimukkala
"అయ్యా తమ్మినేనీ, జూలకంటికి ఎసరు పెట్టావా మాబాబే మా తండ్రే :)"
నీహారిక
"దళితులను వివాహం చేసుకుంటే ఒక ప్రభుత్వోద్యోగం,డబుల్ బెడ్ రూం ప్లాట్,మూడెకరాల ప్రభుత్వ స్థలం,ఒక ఎంఎల్ఏ సీటు, 8లక్షల క్యాష్,తీరికవేళల్లో ప్రజా సేవ,విగ్రహాలూ ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా ?

సమసమాజం అంటే ఇదికాదు.అగ్రవర్ణం వారిని కూడా కట్టప్ప పొడిచినట్లు పొడిచేసి పైవన్నీ తీసుకుంటే వచ్చేసినట్లే !

సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు సినిమాలో మహేష్ బాబు అన్నట్లు ఎవడేమయిపోయినా పర్లేదు మాకు కావలిసింది మాకు ఇచ్చేయాలి."
Kondala Rao Palla
"ప్రశ్న కులాంతర వివాహం గురించి కాదు. అమృతను చట్టసభకు పంపడం పై తమ్మినేని ప్రకటనను సమర్ధిస్తారా? అని మాత్రమే. కులాంతర వివాహాలలో సక్సెస్ అయినవి ఉన్నాయి. పెద్దలను ఒప్పించినవీ.... ఒప్పుకోనివీ ఈ లిస్టులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి సంఘటనల సందర్భంలో రాజకీయ నాయకుల భావోద్వేగాలు లేదా ఎత్తుగడలు ఎలా ఉంటున్నాయనేదానిపై సమగ్ర చర్చ అవసరమనిపించి ఈ పోస్ట్ ఉంచాను కాశి గారు."
kasi
"Love in 9th class, marriage in Intermediate, dropped out of engineering for marriage. She is the role model for youth. Yes she is ideal candidate. Fyi I am not against intercaste marriages.
"
K.S.Chowdary
"మోడీగారు వచ్చిన తరువాతే కొన్నాళ్లకు బిజెపి ఇమేజే పోయింది. వచ్చే ఎలక్షన్ లో గెలుపు బిజెపి సొంతమయ్యినా మోడీకి ప్రధాని కుర్చీ మాత్రం ఖచ్చితంగా దక్కదు. దానికి మోడీ పట్ల పార్టీ అంతర్గత కలహాలే కారణం కావచ్చును."
Anon
"

పచ్చ పచ్చగా ఉన్నది. స్వర్గమిక్కడే ఉన్నది. కమ్మకమ్మగా ఉన్నది. తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కిది.

మెచ్చుకోండి

"
Chiranjeevi Y
"తనకి అర్హత ఉంది అనుకుంటే పోటీ చెయ్యొచ్చు."
bonagiri
"Cheap tricks..."
Kondala Rao Palla
"ఇయ్యాల నే నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదు. ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను. సరేనా? మాతాజీ!"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"పూర్తిగా ... “బుచికి” గారూ 👌."
Anonymous
"Happy birthday to you Hari Babu garu"
బుచికి
"సైన్మ లల్ల చూపించే పనికిరాని ప్రేమ కథలు చూసి అమ్మాయిలు పనికిమాలిన వెధవల ఉచ్చులో పడుతున్నాయి."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"మురియుచు నుంద్రు , మాస్కు విడి , మూలవిరాట్కననౌన యెంతకున్ ?"
nmrao bandi
"thank you very much sir ..."
Zilebi
"

విక్రమార్కులవలె పట్టు విడువరుగద
రాజ లక్కాకుల సుకవి రాజిలుమయ !
మీరు పట్టు విడువరు సుమీ జిలేబి
ముసుగు తీయువరకు సుమీ ముయికి ముయిగ :


జిలేబి"
Zilebi
"

బాగుంది బండి వారూ
మీ గురు మారాణికి సరి మీ మందు సుమీ
మోగించినారు ఢంకా
రోగము కుదురునకొ బామ్మ రొంబో బేజార్ :

జిలేబి"
Zilebi
"

ముసుగు తీయవమ్మ ముద్దుల గుమ్మ జి
లేబి నీవెవతవు లెస్స గాను
తెలుపు మామ్మ యిపుడె తెల్గు మాష్టారడి
గిరి గదా! లతాంగి కిరికి రేల :


"
నీహారిక
"నేరం చేసాడని ఒప్పుకుంటూనే సానుభూతి చూపిస్తున్నాం."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"బాగుంది బండి వారూ 👏. “జిలేబి” గారికి తన own medicine రుచి చూపించినట్లుంది 😀😀 ."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"// “ముసుగు తీసి, తానెవ్వరో .....” //
————
మీరు పట్టు వదలని విక్రమార్కులండీ మాస్టారూ 😀."
Zilebi
"
జంబలకడిపంబ

అహ్మద్ భాయి రచ్చబండ పిచ్చికన్నానా :జిలేబి"
K.S.Chowdary
"అదరగొట్టారు nmrao bandiగారు. జిలేబిగారి పిచ్చి ఈమధ్య కొంతమందికి అంటుకున్న ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"మరి మరి శిష్యు డైరి మన మాస్కు జిలేబికి బండిరావుగా
రరెరె ! ఘనమ్ముగా వొగిడి , రమ్మయొ యయ్యయొ దెల్వ దయ్యు , పే
రరయరు , వారి గొప్పదన మంతయు పాటలు గట్టి పాడుచున్ .
"
Anon
"

నువ్వు రాసింది నూరుశాతం నిజం బయ్యా. పనికిమాలిన వెధవలతో ప్రేమ మోజులో పడి అమ్మాయిలు జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులకు తీవ్ర మానసిక వేదన కలిగిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం జరిగిన సంఘటన దారుణం. ఏ సినిమా చూసినా ముండమోపి ప్రేమ ప్రేమ తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఉదాహరణకు ఈ మధ్య పేపర్ బాయ్ అనే సినిమాలో ఒక పేపర్ వేసేవాడు పెద్దింటి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. ఇలాంటి దిక్కుమాలిన కథలతో అమ్మాయిలు ప్రభావితం అవుతున్నారు.

మెచ్చుకోండి

"
బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి / बुसिराजु लक्ष्मीदेवी देशाई
"సంతోషమండీ రాజ్యలక్ష్మి గారూ."
Preeti
"pranam_/|_
kya hua deedi no latest posts.
"
Rajyalaxmi Thallapelly
"Same opinion
జిలేబి గారి వ్యాఖ్యతో ఏకీభవిస్తున్నా...
బాగుందండీ.."
vbm rao
"ధన్యవాదములండీ!"
Unknown
"మీ ఆవేదన ఆలోచించవలిసిన విషయం సర్, చక్కగా రాశారు."
Haribabu Suraneni
"Thanks to All!
But my B;day is not now!"
Chiranjeevi Y
"Wish you many more happy returns of the day"
సూర్య
"వ్యక్తుల పేర్లు కట్టడాలకి పెట్టుకోవటం అన్ని దేశాల్లోనూ ఉంది కదండీ. అందుకే కొన్నింటికి వ్యక్తుల పేర్లు పెట్టుకోవటం తప్పు పట్టను నేను.అయితే తమ కుటుంబం తప్ప చరిత్రలో ఇంకేం లేదన్నట్లు అన్నింటికి అధికార పార్టీ కుటుంబం పేర్లే పెట్టెయ్యటం చారిత్రక దరిద్రం. హైదరాబాద్ ,వైజాగ్ విమానాశ్రయాలు రెండింటికి రాజీవ్ గాంధీ పేరెందుకు. ఇక ప్రతి పథకానికి దిష్టి చుక్కల్లా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లేందుకు అన్నదే ప్రశ్న. ఇక జిల్లాలు వీధులకి చిన్నపేర్లు ఉత్తమం. లేకపోతే వీసా కోసం పది అడ్రస్ లు రాసిన ప్రతిసారి బూతులు తిట్టుకోవాల్సి వస్తుంది."
సూర్య
"ఓ మీపుట్టినరోజా.. యాప్పీ బర్త్ డే!"
సూర్య
"రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులులేరు అన్నప్పుడు తాత్కాలిక పొత్తులని అనైతికం అని చెప్పలేం. నిజానికి ప్రజలు ఆమోదించే ఏ పొత్తు అయినా నైతికమే అని ఒప్పుకోవాలి.ప్రజలు ఆమోదించారా లేదా అనేది ఫలితాల్లో తెలుస్తుంది."
Haribabu Suraneni
"Thank You very much!"
Anonymous
"
Blogger Zilebi అన్నారు...Rip van winkle has woken up :?"
Zilebi
"Rip van winkle has woken up :


చీర్స్
జిలేబి"


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika