TELUGU BLOGS' COMMENTS
Zilebi
"
శర్మగారు అని అనాల్సింది పోయి జిలేబి గారు అన్నట్టున్నారు :)


జిలేబి"
Zilebi
"

మనసుకు నచ్చిన పద్యము
విను పద్మార్పిత వినుమ సవినయము విషయం
బును తెలుసుకొనమ్మా ఓ
వనిత! జిలేబీ యమైన పథ్యంబిదియే !

జిలేబి"
satyanarayana rao veludanda
"..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
.. .. .. .. .. .. 🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀.. .. .. .. .. .. ..
*"దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె"*

సందర్భము: ఎవరికి దేవుడు లేడు... అంటే క్రింద చెప్పబడిన గుణాలు గల వారికి.. లేదా ప్రవర్తనా విధానం మార్చుకోలేని వారికి..
ఆ యా గుణాలు, అలవాట్లు మార్చుకోగలిగితే దేవు డున్నా డని ప్రత్యేకంగా చెప్ప నక్కర లేదు. వారికే తెలిసిపోతుంది. "ఇందు గల డందు లే డని సందేహము" కలుగనే కలుగదు.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
భక్తి విశ్వాసములు లేని వారలకును
గోరికలవెంట పరుగెత్తు వారలకును
వసుధ నింద్రియ లోలురౌ వారలకును
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె! 1

స్వార్థమే మితి మీరిన వారలకును
పేరు, సిరులనే కోరిన వారలకును
గౌరవం బేరి కొసగని వారలకును
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె! 2

మాట మీద నిలబడని మనుజులకును
మాటలను మోసమును జేయు
మనుజులకును
మాట విలు వెఱుంగగ లేని మనుజులకును
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె! 3

అహము వర్జింపగా లేని యయ్యలకును
మౌన మభ్యసింపగ లేని మనుజులకును
మహినిఁ బరులఁ బీడించు దుర్మార్గులకును
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె! 4

హింసయే ముఖ్య మని యెంచు హీనులకును
తెలివియే గొప్ప దని యెంచు తులువలకును
పెద్దలకు సేవఁ జేయని మొద్దులకును
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె! 5

🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
20.7.18"
Zilebi
"

ఆంధ్రా కేదిస్తేను న
రేంద్రుడ కావాలె మాకు రెండ్రెట్లెక్స్ట్రా
చంద్రుడ నేనూరుకొనను
రంధ్రము బెడతా పదవికి రఫ్ఫాడిస్తా !

జిలేబి"
సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి
"భావము నందు భక్తి పరిపక్వత నొందిన సజ్జనాళి స
ద్భావము తోడ దేవ ముని వందితుడైన మహేశ్వరున్ సదా
బ్రోవుమటంచుఁ బల్కెదరు యెక్కడ చూచిన లేడు? చూడ మా
దేవుఁడు లేఁడు లేఁడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!"
Rajyalaxmi Thallapelly
"జిలేబి గారు ...
అద్భుతమైన తెలుగు భాషా పరిజ్ఞానం ఉంది సార్ మీకు🙏🙏

"
KRISHNA SURYA KUMAR PUSAPATI
"తొమ్మిది నెలలు గర్భమందువెత బడక
నన్ను మోసినావు జనని, చన్ను పాలు
నాకు త్రాగించి బాల్యమ్ము సాకినావు
మంచి బుద్ధులు నేర్పుచు మహిమ తోడ
తీర్చి దిద్దినావు తెలివి తేటలిచ్చు
చదువు చెప్పించి నావు, యీ సంఘ మందు
పలుకు బడినిచ్చు నున్నత పదవి నీదు
దయవలన పొంది నాను, నా తండ్రి పిదప
కాలమందు మరణ మొంద కంట నీరు
పెట్ట కుండ నీ గుండెను గట్టి పరచి
కట్టెలమ్ముచు తిండిని బెట్టినావు
వేరు దైవము నీకన్న లేరు నాకు
నాస్తికులు మదము పెరుగ నభము లోన
"దేవుఁడే లేఁ డటందు, రాస్తికులు గాదె
పూజతో దేవతల గొల్చి పుణ్య మొందు,
నీదు సేవయె సతతము నెమ్మి నిడును
నాకు, పోను గుడికి నేను, నాకు మన్న
నలిడు వమ్మ యని సుతుడు బలికె నపుడు

కొత్తగా కలెక్టరు ఉద్యోగములో చేరబోవు కొడుకును గుడికి వెళ్ళాలని కోర తల్లితో నొక సుతుడు బలికిన పలుకులు"
G P Sastry
""చేవను బల్కుమెల్లరు విచిత్రముగా గనునట్లసత్యమున్"
నీవన ., నొక్కరుండు "నను నిందను జేయకుమంచు" నిట్లనెన్
పావకుడెంచ శైత్యుడగు , భగ్గున మండును చంద్రుడిద్ధరన్
దేవుఁడు లేఁడు లేఁడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా !!

మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి"
SeethaDevi Gurram
"కేవల శుద్ధతత్వమును కీలకమంచును
లోకయాత్రకై
పావన విగ్రహంబులను ప్రార్ధన జేయుట పామరత్వమౌ
నీవల యావలన్ వెదుక నీశ్వరుడొక్కడ నన్యభావమున్
దేవుడు లేడు లేడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!
"
Dr Murthy Prayaga
"విశ్వమంతయు నిండిన విశ్వనాథుని
సాటి మనిషిలో జూచి సాయమొసగు
మానవత్వము నిండారు మనిషి సాటి
దేవుఁడే లేఁడటందు రాస్తికులు గాదె."
Madhura karanam.blogspot.com
"డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
ఆర్యా,అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి లభించినందులకు మీకు అభినందనలు.నా పద్యమునకు మీరొసంగిన ప్రోత్సాహమునక నా కృతజ్ఞతలు.2వ పూరణలో
"దే..వు..డు!! యేడిరా?యెచట? "తో యడాగమఆగడమును తప్పించుకోవచ్చుననుకుంటాను.ఇది సంభాషణాత్మకమైనందున.
ఆర్యా,అది వ్యాపారము!కృషికి విలువ నెవరొసంగుదురు.మాదీ స్వార్థమే! మీకృషికి మాలో కనిపిస్తున్న మంచి మార్పే మీకు భూషణము.కాని మనిషిని మూసలో పోసి మార్చేది ప్రజలే.R.K. Narayan ,Guide లో రాజును ఆరాజుగా చేసింది జనమే .మీరు స్థిత ప్రజ్ఞులు.అభివాదములు."
శ్యామలీయం
"సీ. ఏ యూరిలోనున్న నాయూరి వారల
......మెప్పుకోరుట మాకు తప్పు కాదు
సమయంబునకు తగు చాడ్పున పలుకుచు
......కాలంబు గడపుట లీల మాకు
ఏ యెండ కా గొడగెత్తి పట్టుట యన్న
......వెన్నతో పెట్టిన విద్య మాకు
తప్పుపట్టెడు వారి తలదీసి మొలవ వే
......యుటకు సిధ్ధంబుగ నుందు మెపుడు

తే.గీ. మేము రాజకీయులమయ్య, మీకు మేము
నాయకుల మయ్య, సామాన్యనరపురుగుల
రీతి వారము కాము; మీ నీతి వేరు
వేరు మానీతి; మమ్ము తప్పెంచ రాదు"
Madhura karanam.blogspot.com
"డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
"దేవుడు యేడిరా?యెచట? దిక్కులు జూచెదవేల బాల? యా
పోవడి బోని యెవ్వడుర? బుద్ధిని మార్చు మ"టన్న తండ్రియే
పోవడె వైరభావమున పూర్ణ సుభక్తుడు తన్ను గానకే
దేవుడు లేడు,లేడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!"
కామేశ్వర రావు పోచిరాజు
"మత్త మాతంగుఁ బ్రహ్లాదు మానినీ మ
ణి ద్రుపద రాజ తనయఁ గనిన నెఱుఁగమె
నెమ్మి భజియింపఁ గాపాడ నేర నట్టి
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె


ఏ విధి నుత్తరింతురొ యిఁ కే నరుఁ డండగ నుండు మీ కిలన్
దైవ మెఱుంగు నిత్తరిని దాట సుఖమ్ముగ దుఃఖవార్ధినిన్
నావగ మిమ్ము గావఁగను నాస్తికులం గని మీ మనమ్ములన్
దేవుఁడు లేఁడు లేఁడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!

"
కంది శంకరయ్య
"రాజారావు గారూ,
మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు."
నీహారిక
"

“మాన(వి)వుడు”

మెచ్చుకోండి

"
Rajyalaxmi Thallapelly
"బాల్యం లోకి తీసుకెళ్లారండి అంజలి గారు..))"
Zilebi
"

కావు మటంచు కాళ్ళ పడి కామితముల్ నెర వేర ప్రార్థనల్
బావు కొనంగ లేనపుడు బాంధవుడా నతడంచు పృచ్ఛలున్
కేవల మీ జిలేబి బతుకేలనకో యని యీసడించుచున్
దేవుఁడు లేఁడు లేఁడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!

జిలేబి"
Zilebi
"

కావు కావు మటంచును కాచి వుందు
రా పయిన కొంతయైన తీరక తమ యిడు
ములట కష్ట పెట్టిన దైవము కన రాడు,
దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె!

జిలేబి"
వేణూశ్రీకాంత్
"అవును శాంతి గారు.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్.."
నీహారిక
"

1,3,9,11 వీటిలో కృషి చేయాలి.

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"
Zilebi
"

తితిదే వారికి తెలుపం
డి తమరి కేమి వలయును , గుడిని వెంకటసా
మి తెరగును మార్చెదరు రం
డి తరలి రండి జనులార డింగరులారా !

జిలేబి"
Zilebi
"

మనమెంత స్థాయి లో ప్రే
మను పంచెదమో జిలేబి మనకా కైపే
జనులందింతురు గౌరవ
ము,నిక్కముగ ప్రేమను వినుము బతుకు బాటన్ !

జిలేబి"
Zilebi
"

నీ తలపుల్లో కరిగా
నే తరుణీ పద్మనయన ! నీవే నావె
ల్గై తరియింపు జిలేబీ
ఖాతరు చేయను నెవరిని కంజదళముఖీ !

జిలేబి"
santi
"మనసుని కదిలించే సినిమా..మంచి పాట.."
Zilebi
"

ఆబ కందము :)
చదువన్ బాగుగ పోడిమి
కుదిరిన కొమరుడు మురిపెపు కోడలు మగడో
పదిలము గా తన దాసుడు
ముదిమిని ముద్దుల నొసంగె ముదిత జిలేబీ :)


జిలేబి"
Zilebi
"

దుష్టభాషకు జయమహో! ధూర్తపల్కు
సర్వ సాధారణంబహో సాధువైన
చాలు పద్యము వ్రాయవచ్చని తెలిసె జి
లేబి రాసుకో పదముల లెస్సగాను :)

జిలేబి
(ఇవ్వాళ అన్నయ్య గారిని వదిలేది లే :))
"
Zilebi
"

మనసు ద్రవించేలా వ్రా
సినారు పద్మార్పితా ! పసిడిపల్కుల రా
ణి! నెనరు లమ్మ జిలేబీ
వినయమ్ముగ జోతలివియె విరివిగ మీకై !

జిలేబి"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ శాంతి గారు.. నాకు అభిషేక్ పేరు వినగానే గురు సినిమా గుర్తొస్తుందండీ."
santi
"విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు అభిషేక్ ఫాన్స్..అభిషేక్ బచ్చన్ మాకు నచ్చిన ఒకేఒక మూవీ.."
sam
"Dear sir very good blog and very good content
Telugu News"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ స్పర్శ గారు..
థాంక్స్ పద్మార్పిత గారు.."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ శాంతి గారు.."
Zilebi
"
బొట్టెట్టోరోయ్ మావా బొట్టెట్టోరోయ్

బొట్టు లోన బొట్టు ఉంది
బొట్టు పెట్ట బోవాలె


బొట్టెట్టోరోయ్ మావా బొట్టెట్టోరోయ్


జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"హ్హ హ్హ హ్హ, ఎన్నికలు రాబోతున్నాయిగా.
మేరా భారత్ మహాన్."
నీహారిక
"FLR లో మీరింకా పిల్లికూనలాంటి వాళ్ళు, ఇపుడిపుడే అడుగుపెట్టి అపుడే క్లాసులా ? మీ అనుభవం సరిపోదు. మీరింకా ఎదగాలి."
శరత్
"@ అజ్ఞాత(లు)

మొదటి నాలుగు వ్యాఖ్యలూ ఒకరివే అయివుండొచ్చు. మీ వివరమయిన ప్రశంసలకి చాలా సంతోషించాను - ధన్యవాదాలు. మీరు బ్లాగ్ కనుక మొదలెట్టేసినట్లయితే తప్పక తెలియజేయండి.

@ అజ్ఞాత*
ఇవాళ పోస్ట్ వ్రాసేద్దామనే అనుకుంటూ బ్లాగర్ చూస్తే మీ కామెంట్ కనపడింది :)

సైలెంటుగా వున్నానూ అంటే ఏదో కొంపలు ముంచే పన్నాగం పన్నుతున్నానన్నట్టే :))"
Padmarpita
"మీ గురించి వ్రాసుకోవాలా...పువ్వు పరిమళించక మానదుగా."
Padmarpita
"హిందీ పాటకు అచ్చు గుద్దినట్లు అనువదించారు ప్రేమాలయంలోని అన్ని పాటలను."
Anonymous
"Ento silent ipoyaaru*"
స్పర్శ
"Good lyrics
"
santi
"నైస్ సెంటిమెంటల్ సాంగ్.."
Unknown
"Good

"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"ఆకాశవాణి వారి పూరణ
సమస్య " నరునకు వానరునకు నిల నాలుగు కాళ్ళే "
-----------------------------------------
కందము
వరుసలు గలిసెను గావున
పరిసరములు వేరు వేరు బహు చిత్రంబౌ
వరమట మర్కట పోలిక
నరునకు వానరునకు నిల నాలుగు కాళ్లే"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"శంకరాభరణము నుండి శ్రీ శంకరయ్య గారి సమస్య
" వెలది యురమ్మున నొక వటవృక్షమ్ము మొల్చెన్ "
-----------------------------------------
కందము
కలియుగ వింతలు వినగను
కలకల ములురేపు నంట కల్లలె యైన
న్నుల్లము జల్లను వార్తలు
వెలది యురమ్మున నొక వటవృక్షము మొల్చెన్"
వీవెన్
"

మీరు వాడుతున్న ఫాంటు ఏమిటి? వీలుంటే, ఫొటో లేదా స్క్రీన్‌షాటు పెట్టగలరు.

"
Sainadh Reddy
"Inspiring ABVP song - దేశమొసగిన దేహమే ఇది"
వేణూశ్రీకాంత్
"ఈ పాట పిక్చరైజేషన్ తో వేరే ఏదీ పోటీపడలేదండీ.. మీరు చెప్పిన పాట కూడా బావుంటుంది తప్పకుండా పోస్ట్ చేస్తాను.."
Lalitha TS
"మీకు తోచిన తేడా భలే వుందంటి
మీ వ్యాఖ్యకి ధన్యవాదాలంటి!"
Lalitha TS
"Thank You!"

vegaweb views
"మదిలో మెదిలే మెళుకువలెన్నో
అన్ని ఆలోచనల పరంపరలో
మనసుకి పద్యం పత్యం

https://vega2020.com/view-enlisted-gadget-apps/must-know-about-your-installed-mobile-app-access-features/"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"అరెరె, అట్టెట్టా నీహారిక గారు? ఆంధ్రాకి ఏదిస్తే అది తెలంగాణాకి కూడా ఇవ్వాలె .. అన్న నినాదం వినలేదా? తమది వడ్డించిన విస్తరి అయినా, వెళ్ళగొట్టబడినవాడికి నిలువనీడ లేక పోయినా ... ఇంకా కూడా ... వాడికేదిస్తే అది నాక్కూడా కావాలి అనే మంకుపట్టు అన్నమాట."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"// “మీరు ఖచ్చితంగా పాఠక సూపర్ స్టారే నండి . ఒక వాక్యం రాస్తే దాంట్లో సూక్ష్మాన్ని అట్టే పట్టేసేరు‌.” //

థాంక్స్ “జిలేబి” గారు. ఏదో మీ అభిమానం 🙏 🙂.

ఇట్లు
📘😎⭐️"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"నీహారిక గారు,
——————
// “అన్నవరం లో ఉన్నది "సత్తిపండు" కదా?” //
వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి. అందుకని షార్ట్ గా “వీరూ” అనచ్చని, “వెంకీ” తో రైమ్ అవుతుందనీ 🙂.
——————-

// “(ఇద్దరు పెళ్ళాల మొగుడికున్నంత ఫాలోయింగ్ ఏకపత్నీవ్రతులకుండదు.) ఎందుకూ అన్నది నాకు తెలియదు.” //
శోభన్ బాబు గారి సినిమాలు చూడలేదేవిటి? 🙂
——————-

ఇట్లు
📘😎⭐️"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"// “జిలేబీ వ్యాఖ్య మీకు అర్ధం అయిందా ? మీరు దేవుడు సామీ (*) “ //

థాంక్యూ నీహారిక గారు. ఏదో సినిమా డైలాగులో అన్నట్లు .... ఏవిటో అలా తెలిసిపోతుంటాయి 🙂

ఒక ఉ.బో.స. “జిలేబి” గారు మీకన్నా వయసులో పెద్దవారు కదా, పెద్దవారి పేరు చివర “గారు” జేర్చడం అలవాటు చేసుకోరాదూ?.

📘😎⭐️"
నీహారిక
"అన్నవరం లో ఉన్నది "సత్తిపండు" కదా ? సింహా కి సంవత్సరానికోసారి చందనోత్సవం చేస్తారు. ఈ రెండు గుళ్ళకీ "వెంకీ" కున్నంత ఫాలోయింగ్ లేదు కాబట్టి మురికిపట్టదు. (ఇద్దరు పెళ్ళాల మొగుడికున్నంత ఫాలోయింగ్ ఏకపత్నీవ్రతులకుండదు.) ఎందుకూ అన్నది నాకు తెలియదు. మీకు తెలిస్తే చెప్పండి.
మా కాలనీలో "వెంకీ" కన్నా "దుర్గమ్మ"కే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది కాబట్టి శుభ్రం తక్కువ....శుభ్రం తక్కువ ఉన్న గుడులకే సంప్రోక్షణ అవసరం.
"
నీహారిక
"జిలేబీ వ్యాఖ్య మీకు అర్ధం అయిందా ?
మీరు దేవుడు సామీ (*)"
నీహారిక
"ఈ రోజు ప్రొద్దున్నే ఆంధ్రాకు హోదా ఇస్తే తెలంగాణాకూ ఇవ్వాల్సిందే అన్న వార్త చదివి....ఈ "వెధవ" మారడు అని నిర్ణయించేసుకున్నాను.
తెనాలి రామలింగడు చెప్పినట్లు ఇద్దరు వెధవలకీ తలకో వంద కొరడా దెబ్బలు వేస్తే గానీ బుద్ధి రాదేమో !"
Anonymous
"See how propaganda going on against India. Beware and condemn.

India: deleting Muslims
Emma Ruby-Sachs - Avaaz

Dear friends,

In a few days, India will delete as many as 7 million Muslims in Assam State from its master list of “citizens” because they speak the wrong language and worship the wrong God.

Husbands, wives, and children could be torn apart and left to rot in prison camps.

This is how genocides begin - how the nightmare of the Rohingya began. But it’s all unfolding quietly -- if we raise a massive alarm calling for the UN Secretary-General and key governments to intervene - we can stop this horror before it starts. Add your name with one click:

Raise the Alarm

To the UN Secretary General and the whole international community:
We urge you to issue an early warning about the publication of the National Register of Citizens (NRC) in Assam State in India -- which could lead to mass violence, ethnic cleansing, and the transfer of minority Muslims to prison camps for life. As global citizens we ask that the UN and other concerned governments work with India and Bangladesh to ensure there is scrutiny over the NRC process, that it complies with human rights standards, and that no one is left stateless.

Raise the Alarm

The Assam government has already begun quietly building another new prison camp and deploying troops.

Like the Burmese regime that attacked the Rohingya, the government claims they’re acting against illegal immigrants from Bangladesh. But the vast majority of the people targeted are just poor, illiterate Muslim citizens without "proper" documentation. They’ve never needed it before!

António Guterres, the Secretary General of the UN, has pledged to fight on behalf of those who can't: “I will raise my voice. I will take action. I will use my rights to stand up for your rights.” We need to hold him to those words because right now the Bengali Muslims in India have no one to speak for them on the global stage -- except us. Sign the petition and together we can stop a road to genocide in Assam:

Raise the Alarm

The rise of virulent Hindu nationalism in India is behind this aggressive move to render millions of Muslims stateless and vulnerable. History teaches us that these movements know no limits except the ones citizens set for them. Let’s draw a line in Assam, and send a message to governments everywhere - we’re watching.

With hope and determination,

Emma, Nate, Ricken, Antonia, Flora, Alice, Wissam, Danny and the entire Avaaz team

More information:

More than 7 million people, including 2.9 million married women, asked to prove citizenship as part of massive exercise (Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/indepth/features/assam-counts-citizens-muslims-fear-left-180530080633948.html

Stateless in Assam (The Indian Express
https://indianexpress.com/article/opinion/national-register-of-citizens-5030603/

Assam CM: No fundamental rights for those failing NRC tests (Times of India
https://timesofindia.indiatimes.com/india/assam-cm-no-fundamental-rights-for-those-failing-nrc-test/articleshow/62344296.cms?from=mdr

The dark side of humanity and legality: A glimpse inside Assam's detention centres for 'foreigners' (Scroll.in
https://scroll.in/article/883936/assam-citizens-register-detention-centres-for-foreigners-offer-a-glimpse-of-the-looming-tragedy

With final NRC draft to be released in 20 days, Assam witnessing rise in suicides (NewsClick
https://newsclick.in/final-nrc-draft-be-released-20-days-assam-witnessing-rise-suicides

Assam seeks 150 companies of central forces ahead of next NRC publication (The Economic Times
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/assam-seeks-150-companies-of-central-forces-ahead-of-next-nrc-publication/articleshow/64394147.cms"
Sai Ram
"thank you jelibi"
Zilebi
"
మీరు ఖచ్చితంగా పాఠక సూపర్ స్టారే నండి . ఒక వాక్యం రాస్తే దాంట్లో సూక్ష్మాన్ని అట్టే పట్టేసేరు‌


జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"మళ్ళీ ‘తల కో న’ వైపు వెళ్ళిపోయారా నీహారిక గారు? రెండు మూడు రోజుల క్రితం పెట్టిన ఒక కామెంట్ లో నా పేరు సరిగ్గానే వ్రాసారని సంతోషించినంత సేపు పట్టలేదు. లాభం లేదు, మీకు కూడా ఏదన్నా పేరు పెట్టాలి.

ఇంతకీ పైన నేను ఇచ్చిన చి.న. కి గల కారణమేమిటని కదా. మీరన్న అవకాశం ఇవ్వడం అన్నది ఒక కంటితుడుపు చర్యగా, ఒక PR exercise గా, ఇటీవల పేరు ప్రతిష్ఠ లకు జరిగిన నష్టాన్ని రిపేర్ చేసుకోవాలనే ఆదుర్దాగా .... నాకు తోచినది. మీకు అలా అనిపించలేదని అర్థం అవుతోంది. “జిలేబి” గారు దీని అంతరార్థాన్నీ, దీనివల్ల ఒనగూడేదేమీ ఉండకపోవచ్చనీ గ్రహించినవారై “మార్చెయ్యవచ్చన్న మాట” అంటూ పైకి అమాయకంగా కనబడేట్లు చేసిన స్టేట్మెంట్ చతురతతో కూడినదని నేను అభిప్రాయపడినవాడినై .. ఆ రకంగా నా కామెంట్ పెట్టానన్న మాట.

మీట్ యువర్ ఈ.వో. లాంటి పేరుతో టి.టి.డి. వారి టీవీ ఛానెల్ SVBC లో అప్పుడప్పుడు ఒక అరగంట ఫోన్-ఇన్ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంటుంది ... అని మీకు తెలుసుగా. ఎంతో ఆతృతతో / పోనీ ఉత్సాహంతో అనండి .. తమకు ఎదురైన ఇబ్బందుల గురించి గానీ లేదా టి.టి.డి. వారి సేవలు / సదుపాయాల మెరుగు కోసం సలహాలిద్దామని గానీ జనాలు ఈ కార్యక్రమానికి ఫోన్ లు చేస్తుంటారు. అటువంటి వాటికి .. చాలా మటుకు .. ఈ.వో. గారు టిపికల్ ప్రభుత్వ శాఖల శైలిలో దాటవేసే సమాధానాలే ఇస్తున్నట్లు నాకయితే అనిపిస్తుంది. ఏతావాతా నేను చెప్పేదేమిటంటే చిత్తశుద్ధి లేని పనులు పేలవంగా ఉంటాయి .. అని.

అన్నట్లు నాకొక సంగతి చెప్పండి. ఈ సంప్రోక్షణలు, మహాసంప్రోక్షణలు తిరుపతిలో మీరన్నటువంటి “వెంకీ” కేనా? మరి “వీరూ” కి (అన్నవరం), “సింహ” (సింహాచలం) కి కూడా జరుపుతుంటారా? అవి కూడా వైష్ణవాలయాలేనే! మీకేమన్నా ఐడియా ఉందా?

ఎంతైనా చెప్పండి ... తిరుమల తిరుపతి లో షో ఎక్కువై పోయిందని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం."
ram prasad
"గజల్ సోయగాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి
అంతర్మధనం కనబడుతుంది ప్రతీ స్టాంజాలో"
రుధిరవీణ కల్కి
"కన్నీటిదారాలు పెనవేసి గుండె గాయాలను కుట్టాను..outstanding."
నీహారిక
"@ వి కో న గారు,
అవకాశం ఇచ్చిసపుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా ? ఒక పద్యం(విమర్శ) వ్రాసినంతసేపు కూడా పట్టదు. ఇందులో అంత చతురత ఏమి కసపడిందీ ?
జర్మనీ కలిసిపోడానికి కూడా ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నారు.వెంకీని నాలుగురోజులు బజ్జోమంటే మీ కీబోర్డు అరిగిపోతుందా ?"
Unknown
"Good thought, informative, Congrats visali garu for the attempt you have made."
Zilebi
"

ఆహా ఎంత ముఖ్యమైన వార్త సుమా


జిలేబి"
Shravya Reddy
"very nice information! I was searching for this from long time. Finally I got it. Can you also please provide vaidyanatha ashtakam which will be chanted for lord shiva."
Jillela
"ప్రేమ లభించడం అదృష్టం. మనం ఎంత ప్రేమని, అభిమానాన్ని అందిస్తామో అంతే స్థాయిలో ప్రేమ, గౌరవాన్ని మనం పొందుతాము. ఇది నా అనుభవం.
"
వీక్షణ
"నా కల్లకి కనిపిస్తుంది
నీకు నా పై ఉన్న అనురాగం
నీకు నాకు ఉన్న బంధం తెలియకున్నది
గతకాల స్మృతుల ఆలాపన వింటూ
నీ తలపుల్లో కరిపోతున్నా
నీవు రావని తెలిసి ఎదురుచూస్తున్నా
నీ అలోచనలు మనసుని మురిపిస్తయి
శ్వాసల్లో మిగిలిన ఆశ ప్రాణాలని ఆపుతుంది
తుది శ్వాస వరకు నిన్ను మరువనంది..
"
సమీక్ష
"హృదయ కావ్యం మనసు ద్రవించేలా వ్రాసారు."
Haribabu Suraneni
"సెటిల్ చెయ్యాలంటే వాళ్లకి "ఈ దేశం నాది.ఇక్కడ నాకు స్వేచ్చ ఉంది!" అనే ధీమాని ఇవ్వాలి.అంబేద్కర్ సెటిల్మెంట్ అప్పీజ్మెంట్ అనే రెండు మాటలకీ తేడా ఏంటో చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కాంగ్రెసు ఎప్పుడూ ముస్లిముల్ని గానీ దళితుల్ని గానీ సెటిల్ చెయ్యాలని అనుకోలేదని స్పష్టం అవుతున్నదిది.గొడవ చేసినప్పుడు తాయిలం ఇస్తే చాలు అనే ధోరణిలో వాళ్ళకి అనంతకాలపు పరాయితనాన్నే ఇచ్చింది!

కాంగ్రెసు వాళ్ళకి చేసిన అన్యాయం ఏమిటో కూడా వాళ్ళకి తెలియటం లేదు.వాళ్లని ఈ దేశంలో సెటిల్ చెయ్యాల్సిన బాధ్యతని వదిలేసి వాళ్లని main productive sphereకి కావాలనే దూరం చేసి ఎప్పటికీ పైకి వచ్చే వీలు లేకుండా మైనారిటీ పంజరానికి మాత్రం పరిమితం చేసి వోటుబ్యాంకు(పెంపుడు చిలక)లా వాడుకుంది!ఎప్పటికైనా ఈ చిలకపలుకుల్ని వదిలేసి మైనారిటీ ముద్రని తొలగించుకోవాల్సిందే!ఆఫ్రో అమెరికన్ దళిత సాహిత్యం అక్కడి క్రైస్తవం మీద చేసిన తిరుగుబాటు సాహిత్యం,దానిని ఇక్కడ హిందూయిజానికి అప్లై చెయ్యదమే వాళ్ళు చేసిన పొరపాటు.అక్కడ వెయ్యేళ్ళ పాటు నడిచీన్ చీకటి యుగాన్ని అంతం చేసుకోవడానికి వారు స్పూర్తిని పొందింది హిందూమతం నుంచే నేది వారిలోనే కొందరు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారు - సంతోషం!"
UG SriRam
"* సంఖ్యాపరమైన మెజారిటీ ఉన్న హిందువుల్ని యెదవలు అనే ధైర్యం సముద్రంలో కాకిరెట్టలా ఉన్న సంఖ్యాపరమైన మైనారిటీలకి యెట్లా వచ్చింది? *

దానికి కారణం స్వాతంత్రపోరాట సమయంలో బ్రిటీష్ వాడి సహాయ సహకారాలు మైనారిటి లకు ఉండటం. వారి మనసులను గెలుచుకోవటానికి గాంధి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ వారితో మెత్తగా వ్యవహరించటం. ఆ విధానం తప్పని అంబేడ్కర్ ఎమి చెప్పారంటే

Appeasement VS Settlement - Ambedkar
********************************************

Settlement means laying down the bounds which neither party to it can transgress. Appeasement sets no limits to the demands and aspirations of the aggressor. Settlement does.
It seems to me that the Congress has failed to realize two things. The first thing which the Congress has failed to realize is that there is a difference between appeasement and settlement, and that the difference is an essential one.

Appeasement means buying off the aggressor by conniving at his acts of murder, rape, arson and loot against innocent persons who happen for the moment to be the victims of his displeasure. On the other hand, settlement means laying down the bounds which neither party to it can transgress. Appeasement sets no limits to the demands and aspirations of the aggressor. Settlement does.

The second thing the Congress has failed to realize is that the policy of concession has increased Muslim aggressiveness, and what is worse, Muslims interpret these concessions as a sign of defeatism on the part of the Hindus and the absence of the will to resist. This policy of appeasement will involve the Hindus in the same fearful situation in which the Allies found themselves as a result of the policy of appeasement which they adopted towards Hitler. This is another malaise, no less acute than the malaise of social stagnation. Appeasement will surely aggravate it. The only remedy for it is a settlement. If Pakistan is a settlement, it is a proposition worth consideration. As a settlement it will do away with this constant need of appeasement and ought to be welcomed by all those who prefer the peace and tranquillity of a settlement to the insecurity due to the growing political appetite shown by the Muslims in their dealings with the Hindus.

DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES VOL8
Page No: 270

https://www.mea.gov.in/Images/attach/amb/Volume_08.pdf


"
Saheb Pasha
"ఇదేమి భాగ్యం?"
Sri Nath
"Gazal ku Gulam aithi"
మధురకవి గుండు మధుసూదన్
"మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞుడను."
Tulasi
"ప్రేమకి ఉన్న జబ్బు ఇదే ఎన్నో వ్యధలకి దగ్గర చేసి మనల్ని మనకు దూరం చేస్తుంది అయినా బుద్ధిలేని మనుషులు ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. అయినా ప్రేమార్పితకు ఇది తెలియని విషయం కాదు."
నాలో నేను
"వేదన గజల్స్ వినడం మా భాగ్యం అనుకోవాలా ఇది మరీ విఢూరం :
గజల్లో వేదన పాళ్ళు కప్పాలి అనుకున్నా కప్పలేకపోయారు."
Shravya Reddy
"very nice information! I was searching for this from long time. Finally I got it. Can you also please provide vaidyanatha ashtakam which will be chanted for lord Shiva."
Anonymous
"https://www.ndtv.com/cities/no-medicine-no-burial-at-graveyard-fatwa-against-triple-talaq-victim-1884603
https://www.ndtv.com/cities/cleric-in-uttar-pradesh-issues-fatwa-against-woman-activist-1884504"
Anonymous
"No medicine, no burial: 'Fatwa' against UP woman opposing triple talaq
PTI/ANI
Published Jul 17, 2018, 12:40 pm ISTUpdated Jul 17, 2018, 12:40 pm IST

'No medicines will be provided if she falls ill. If she dies, no one is allowed to offer 'namaz' on her 'zanaja',' Imam said.
At press conference, Shahar Imam Mufti Khurshid Alam (L) said fatwa has been issued against Nida Khan for speaking against Islam and its practices. (Photo: ANI
At press conference, Shahar Imam Mufti Khurshid Alam (L) said fatwa has been issued against Nida Khan for speaking against Islam and its practices. (Photo: ANI
Bareilly: The Imam of Bareilly's Jama Masjid on Monday issued a fatwa, a ruling on a point of Islamic law, against a woman who had been opposing several Islamic practices, including Triple Talaq, and demonstrating against the same.

At a press conference, Shahar Imam Mufti Khurshid Alam said a fatwa has been issued against Nida Khan for speaking against Islam and its practices.

Reacting to the development, Khan said those issuing fatwa "should go to Pakistan".

"India is a democratic country. No one can ostracise me from Islam. Only Allah can decide who is guilty," she said.

"Nida Khan has been ostracised from Islam because she has been regularly speaking against the religion and its practices. A fatwa has been issued against her. No Muslim is to maintain contact with her until she publicly apologises and retracts her anti-Islam stand," said Imam Khurshid Alam while addressing a press conference.

"No medicines will be provided if she falls ill. If she dies, no one is allowed to offer 'namaz' on her 'zanaja' (funeral procession). She cannot be buried in kabristan (graveyard) after her death," Alam said quoting the fatwa.

She was the wife of a relative of the Imam and was also a victim of Triple Talaq. Nida was married to Usman Raza Khan alias Anzu Miyan of Ala Hazrat family in 2015 but was given talaq in 2016.

Since then, she has been fighting for rights of Muslim women."
Anonymous
"http://www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-they-mean/


When Americans Say They Believe in God, What Do They Mean?

Nine-in-ten Americans believe in a higher power, but only a slim majority believe in God as described in the Bible"
మోహిని
"ప్రేమ అనేది ఆటవస్తువు కాదు ఆడుకుని వదిలివేయడానికి. ఎవరో జ్వాలను రగిలించారు."
Rajyalaxmi Thallapelly
"వాఖ్యానించెంత విషయ పరిజ్ఞానం నాకు లేదు గాని ఒక్కటి చెప్పదలుచుకున్నా ..బాగా ఏకి పడేసారు..
"
Jai Gottimukkala
"@Haribabu Suraneni:

I am not too sure about the statistics. The numbers cited by these Christian revivalists are mostly from unofficial and private domain sources.

I have been following US closely for a long time. There is little anti-church feeling (compared to Europe). Even among the Americans who reject religion, their atheism is mild, not of the strident Nietzsche style.

This may be because US, unlike Europe, never had a major anti-religion struggle comparable to England's glorious revolution, French revolution or October revolution. Even the abolitionist & civil rights movements were led by "reformist" Christians (e.g. Martin Luther King was himself a preacher).

The Americans revivalists are probably reacting to factors like the drastic church attendance fall in Europe, 9/11, Hispanic immigration & the rise of "blue states". Much of the rhetoric is "dog whistle"!"
ntr praveen
"Thanku sir really u r great sir"
Haribabu Suraneni
"ఒక అనామక కామెంటులో "యెదవలు మారేటప్పుడు" అనే మాట చూశాను.విశ్వవీక్షణం గారు కూడా తన ఇబ్బంది వల్ల అనామక వ్యాఖ్యల ద్వారానే వాదించారు.దీన్ని ఆయనకి అంటగడితే ఎట్లా ఉంటుంది?ఒకవేళ ఈ అనామకం ఆయన కాదు అనుకున్నప్పటికీ ఆ మాటకి అర్ధం యేమిటి?ఆ పదం హిందువులని ఉద్దేశించి వేసిందే కదా!

ఇవ్వాళ సాయుధ పోరాటం ద్వారా వ్యతిరేకించేవాళ్లలో గట్టివాళ్ళని చంపేసి వర్గరహితసమాజం సృష్టించే అవకాశం లేదు,అవునా?ప్రజాస్వామ్యం అంటే యెన్నికల ద్వారా ఎక్కువ వోట్లు సంపాదించుకుని అధికారం చేపట్టటం.తమని యెదవలు అని తిట్టే యే గొట్టాం గాడికయినా హిందువులు వోటు వేస్తారా?వోట్లు తెచ్చుకోకుండా అధికారమూ రాదు,అధికారం రాకుండా తాము చెయ్యాల్నూన్నది చెయ్యలేరు.మరి ఈ మాటల వల్ల నష్టమే తప్ప లాభం లేదు - నోటి తీటతోనా సమాజాన్ని మార్చేది?

సంఖ్యాపరమైన మెజారిటీ ఉన్న హిందువుల్ని యెదవలు అనే ధైర్యం సముద్రంలో కాకిరెట్టలా ఉన్న సంఖ్యాపరమైన మైనారిటీలకి యెట్లా వచ్చింది?షహీద్ భగత్ సింగ్ చెప్పాడు,ఏమని?నువ్వు ఏ ప్రజలని ఉద్ధరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నావో ఆ ప్రజలకి నచ్చేటట్టు మెసులుకుంటూ సిద్ధాంతాన్ని గెలిపించాలని.లెనిన్ తను రష్యాని పట్టుకున్న వెంటనే "జాతుల స్వయంనిర్ణయాధికారం" గురించి మాట్లాడాడు,దాని అర్ధం ఏమిటి?బయలాజికల్ ధియరీ ప్రకారం మానవులు అంతా ఒకటే జాతి,మరి లెనిన్ జాతులు అన్నవి యేవి?ప్రతి ప్రాంతంలోనూ కొన్ని తరాల పాటు కొన్ని ఆత్మీయమైన విషయాలతో కూడిన సామూహిక వారసత్వాన్ని పంచుకుటూ వస్తున్నవాళ్లని కదా జాతి అని లెనిన్ పిలిచింది!ఆ సామూహిక వారసత్వంలో ఎక్కువ శాతం ఆధ్యాత్మికతకీ మతానికీ సంబంచినవే అని అతనికి తెలియదా?మరి నువ్వు హిందువుల్ని యెదవలని యెందుకు అంటున్నావు?

ముందు నీ అహంకారాన్ని తగ్గించుకో!తర్వాత భాషలోకి మర్యాదని తెచ్చుకో!కాలం మారిపోయిందని తెలుసుకుని ఒళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకుని మాట్లాడు - తెలిసిందా?"
Lady Fi
"Nicely written."
Anonymous
"కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ప్రస్తుతం ఈవాదనను నేను కొనసాగించలేను. మరెప్పుడైనా తప్పకుండా పెట్టుకుందాం దీన్ని.

విశ్వవీక్షణం"
శ్యామలీయం
"చిత్తశుధ్ధి గలిగి చేసినచో నభి
షేక మెట్టులైన చేయు వారి
కెల్ల శుభములిచ్చు నేల సందేహము
వస్తుచయము గూర్చి వలదు చింత"
nmrao bandi
"కధలో వెనక్కెళ్ళారు ...
కంటెంట్లో ముందుకెళ్లారు ...
ఏమైనా ... భలే చెప్పారు !
:)"
borra026 obulareddy
"thriiling story step by step
"
విసుకి వాడి మనస్సె ఒక విశ్వం...
"రాష్ట్ర నిధులు దుర్మినియోగపడటము అనేది చాలా విషయాల్లో జరిగింది, తుంది, తాది. కాని ఇలాంటి పేదలకు బోజనం పదకాలలో 10% success ఐనా అదే పది వేలు. ఈ పదకాన్ని కూడా వివాదాస్పదం చేయకండి."
విన్నకోట నరసింహారావు
"

అఫ్ కోర్స్, ఇక్కడ wild అంటే undomesticated అని అర్థం తీసుకోవాలనుకుంటాను లెండి. పెంపుడు పక్షులు కాదని, స్వేచ్ఛావిహంగాలు అని భావమయ్యుంటుంది. Ok.


https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

“స్పిరిటెడ్” డిస్కషన్ నుండి ఇంక బయటకు వద్దాం 😀. మీ కోసం మరొక న్యూస్ పేపర్ వ్యాసం … మీకిష్టమైన హాబీకి సంబంధించినది … పక్షుల ఫొటోలు. ఈ రోజు Deccan Chronicle (Hyd) పేపర్ Sunday Chronicle సప్లిమెంట్ లో రణదీప్ సింగ్ అనే నేచర్ ఫోటోగ్రాఫర్ గురించి The Call of the Wild అనే పేరుతో స్వాతి శర్మ అనే ఆవిడ వ్రాసిన పక్షుల ఫొటోలతో కూడిన వ్యాసం. లింక్ ఈ క్రింద ఇచ్చాను. ఆనందించండి 👍.
https://www.deccanchronicle.com/sunday-chronicle/headliners/150718/the-call-of-the-wild-1.html
The Call of the Wild అని విన్నప్పుడల్లా అదే పేరుతో గత శతాబ్దపు అమెరికన్ రచయిత Jack London వ్రాసిన ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన నవల పేరే గుర్తొస్తుంది నాకెప్పుడూ. Sledge dog గురించి ఆ కథ. ఈ వ్యాసం చిన్న పిట్టలను కూడా wild అంటోంది ఏవిటో (సరే రచయిత ఇష్టమే అనుకోండి) 🙁?
మీరు కూడా మీరు తీసిన పక్షుల ఫొటోలు జత చేస్తూ ఏదన్నా పెద్ద వార్తాపత్రికలో వీలుచేసుకుని తరచూ వ్యాసాలు వ్రాయవచ్చు కదా (ఇప్పటికే అలా చేస్తున్నారేమో మరి, తెలియదు). ఆ విధంగా ఎక్కువ మందికి మీ పేరు తెలుస్తుంది, మీరు తీసిన ఫొటోలు నలుగురూ చూస్తారు …. ఏదైనా చెయ్యడమే కాదు, చేసినట్లు కనబడాలి కూడా. అది ఆధునిక జీవిత సత్యం మాస్టారూ. కూసింత పబ్లిసిటీ వస్తే చేదు కాదు కదా 🙂.


https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

మెచ్చుకోండి

"
బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి / बुसिराजु लक्ष्मीदेवी देशाई
"మేఘాన్ని సంబోధించి మాట్లాడినట్టు రాజ్యలక్ష్మి గారూ. :)"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"ఓహో, అప్పటి “పాతి పెడతా”, “బొంద పెడతా” లా? ఎనీవే, థాంక్స్ నీహారిక గారు."
విన్నకోట నరసింహారావు
"

// “ఊరులెన్నొ చూశా బారులెన్నో చూశా“ //
ఆహా, మరోసారి అద్భుతః 👌. నా నమ్మకాన్ని వమ్ము చెయ్యలేదు. థాంక్స్ బండి గారూ.


https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

మెచ్చుకోండి

"
Rajyalaxmi Thallapelly
"మెఘాన్ని రమ్మంటున్నారా మేడమ్.."


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika